Fundusz Hodowlany PZHK 2018

Zasady tworzenia i wykorzystania puli premii hodowlanych
w ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2018 r.

 

 

Premie dla młodych koni

 

Fundusz utworzony na szczeblu PZHK, w wysokości 140.000 zł, będzie wykorzystany na  nagradzanie źrebiąt pod matkami, roczniaków i dwulatków wszystkich ras, a także ocenianych w skokach luzem dwu- i trzyletnich koni ras szlachetnych, na zorganizowanych przeglądach, na których udało się zgromadzić min. 10 młodych koni danej rasy (m, wlkp i sp liczone razem). Każdy nagrodzony koń musi posiadać paszport PZHK (źrebięta pod matkami, które nie mają jeszcze wystawionego paszportu mogą otrzymać premię, jeśli zostały zgłoszone do opisu) oraz spełniać wymagania wpisu do księgi głównej. Konie z księgą wstępną mogą brać udział w premiowaniu, jednak bez możliwości otrzymania premii z funduszu PZHK (nie są również brane pod uwagę w tworzeniu puli premii, podobnie jak wszystkie konie z paszportami nie wydanymi przez OZHK/WZHK).

Organizatorzy są zobowiązani do informowania we wszelkich materiałach (katalogi, internet, prasa), jak również w czasie samej wystawy, o przyznaniu nagród z funduszu hodowlanego Polskiego Związku Hodowców Koni. Informacja o planowanym terminie premiowania, a także wyniki premiowania oraz niniejsze zasady wypłacania nagród z funduszu hodowlanego powinny zostać podane do wiadomości publicznej przynajmniej poprzez publikację na stronie internetowej związku.

Źrebię może być tylko raz w roku premiowane ze środków funduszu.

 

PZHK refunduje koszty wypłaconych nagród po wprowadzeniu do bazy danych kompletu wyników oraz przedstawieniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród (wzór protokółu w załączeniu) w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Do kompletu dokumentów należy dołączyć wniosek o wypłatę środków w ramach funduszu hodowlanego PZHK. W przypadku braku oceny konia, w protokole należy umieścić adnotację z podaniem przyczyny (np. „kulawizna” lub „nie dojechał”). Powinno się także podawać przyczynę niewypłacenia nagrody (np. „nieopłacona składka członkowska” lub „koń z paszportem zagranicznym ”).

 

Maksymalna wysokość premii dla koni  z  paszportami PZHK, zależnie od liczby wszystkich koni z paszportami PZHK

biorących udział w przeglądzie*

Liczba koni  (szt.)

wysokość premii

10-15

2000 zł

16-25

3000 zł

26-35

4000 zł

36-45

5000 zł

46 i więcej

6000 zł

 

* - rozliczeniu podlega tylko jeden przegląd danej rasy przeprowadzony w tym samym dniu i miejscu (sysaki, roczniaki i 2-latki liczone są razem do określenia maksymalnej wysokości premii)

 

Kwota przeznaczona na każdą zorganizowaną i rozliczoną według tych reguł imprezę powinna zostać wypłacona w formie nagród dla właścicieli co najmniej 25% koni, przede wszystkim za dobre jakościowo i doskonale odchowane źrebięta pod matkami, roczniaki, dwulatki oraz dobre użytkowo dwu- i trzylatki ras szlachetnych. W ten sposób premiujemy m.in. pracę w przyuczeniu do prezentacji i pielęgnację. W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli nagród musi trafić do właścicieli 25% najlepszych koni (liczba koni zaokrąglana w górę), przy czym należy stosować gradację malejącą (oznacza to, iż koń sklasyfikowany niżej nie może uzyskać wyższej nagrody niż koń sklasyfikowany wyżej). Premie mogą być wypłacane wyłącznie za konie z paszportami PZHK i tylko właścicielom, którzy są członkami OZHK/WZHK oraz opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

Jeśli nagradzany koń prezentowany jest przez dzierżawcę, wystawca może otrzymać premię za pisemną zgodą właściciela.

 

Ocenie na przeglądach koni rocznych i dwuletnich ras: wielkopolskiej, polski koń szlachetny półkrwi, śląskiej, huculskiej, konik polski oraz kuców powinno podlegać w 2018 r. pięć cech w skali 50-punktowej, tzn.:

Typ                  – do 10 pkt.

Pokrój              – do 10 pkt.

Stęp                 – do 10 pkt.

Kłus                 – do 10 pkt.

Kondycja, pielęgnacja, przygotowanie do wystawy – do 10 pkt.

 

Dopuszczalne jest stosowanie powyższej skali również w przypadku rocznych i dwuletnich koni rasy małopolskiej, jeśli są one oceniane wspólnie z końmi rasy wielkopolskiej i/lub polski koń szlachetny półkrwi.

 

W przypadku koni rocznych i dwuletnich rasy małopolskiej, ocenianych na osobnych przeglądach, powinno stosować się skalę obowiązującą podczas Narodowego Młodzieżowego Czempionatu Koni Małopolskich:

 

Dla koni rocznych:

 

Ocena w ręku:

Typ                                          – do 10 pkt. (x1,5)      - do 15 pkt.

Głowa, szyja, kłoda                 – do 10 pkt. (x1)         - do 10 pkt.

Nogi i kopyta                          – do 10 pkt. (x1,5)      - do 15 pkt.

Stęp w ręku                            - do 10 pkt. (x1)         - do 10 pkt.

Razem - maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów).

 

Ocena ruchu luzem w korytarzu:

Galop luzem    – do 10 pkt. (x1,5)      - do 15  pkt.

Kłus luzem      – do 10 pkt. (x1)         - do 10  pkt.

 

Razem – maksymalnie 50 punktów (2x25 pkt. - suma ocen 2 sędziów)

 

 

 

 

 

Dla koni dwuletnich:

 

Ocena w ręku:

Typ                                          – do 10 pkt. (x1,5)      - do 15 pkt.

Głowa, szyja, kłoda                 – do 10 pkt. (x1)         - do 10 pkt.

Nogi i kopyta                          – do 10 pkt. (x1,5)      - do 15 pkt.

Stęp w ręku                             – do 10 pkt. (x1)         - do 10 pkt.

 

Razem - maksymalnie 50 punktów (średnia ocen 3 sędziów)

 

Ocena skoków luzem w korytarzu:

Galop luzem                           - do 10 pkt. (x1)         - do 10 pkt.

Kłus luzem                              – 10 pkt. (x1,5)           - do 15 pkt.

 

Razem – maksymalnie 50 punktów (2x25 pkt. - suma ocen 2 sędziów)

 

 

W przypadku dwu- i trzyletnich koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi można stosować ocenę według poniższych zasad:

 

Typ                           – 10 pkt.

Pokrój                       – 10 pkt.

Ocena użytkowości – 50 pkt., w tym:      

                                             Stęp w ręku    – do 10 pkt.

           Kłus luzem      – do 10 pkt.

                                        Galop                – do 10 pkt.

                                           Skoki luzem    – do 10 pkt. (x2) – do 20 punktów;

Razem – maksymalnie 70 punktów.

 

 

Konie ras: polski koń zimnokrwisty i arden polski powinny być oceniane według skali stosowanej podczas Czempionatu Ogólnopolskiego:

 

Typ rasowy i płciowy              – do 10 pkt.

Pokrój (głowa, szyja, kłoda)   – do 10 pkt.

Pokrój (nogi i kopyta)             – do 10 pkt.

Stęp                                        – do 10 pkt.

Kłus                                         – do 10 pkt. (UWAGA! Konie roczne mogą być oceniane zarówno w ręku jak i luzem)

Wrażenie ogólne                    – 0-5 pkt. – są to punkty ujemne (odejmowane od oceny łącznej za typ, pokrój i ruch)

Razem - maksymalnie 50 punktów

 

W przypadku źrebiąt pod matkami ocenie podlegają cztery cechy w skali 20-punktowej:

Typ                             – do 5 pkt.

Pokrój                         – do 5 pkt.

Ruch                            – do 5 pkt.

Zdrowie i rozwój         – do 5 pkt.

Ze względu na różnicę w systemach oceny w kategoriach sysaków oraz źrebiąt rocznych i dwuletnich, pozostawia się OZHK/WZHK decyzję o podziale puli premii pomiędzy te dwie kategorie. Wewnątrz kategorii obowiązuje zasada nagradzania 25% najlepszych koni przynajmniej 50% puli nagród przeznaczonych dla danej kategorii. Należy stosować gradację malejącą. Podział koni rocznych i dwuletnich na bardziej szczegółowe kategorie (wiekowe lub płciowe) jest równoznaczny ze stosowaniem powyższej zasady w każdej z tych grup.

 

Wysokość premii dla młodych koni
planowana dla poszczególnych OZHK/WZHK na rok 2018

OZHK/

WZHK

Plan 2017

 

Wykonanie 2017

Średnia liczba źrebiąt ocenionych

w latach

2016-2017

Plan 2018

Pula
premii

Liczba
przeglądów / ogólna liczba koni

Pula premii (zł)

Liczba koni dodatkowo premiowanych ze środków własnych OZHK/WZHK

Pula premii*

(zł)

Białystok

  8.500

3/84 szt.

 8.500

21

 86

9.000

Bydgoszcz

  13.500

3/155 szt.

 13.500

-

 136

14.000 

Malbork

  7.500

5/71 szt.

 7.500

10

 75

7.500

Katowice

  10.500

3/121 szt.

 10.500

-

 110

11.500

Kielce + ŁD

  15.500

 6/144 szt.

 15.500

-

  161**

16.500

Kraków

  14.000

4/138 szt.

 14.000

-

  135

14.000

Lublin

  16.000

10/163 szt.

 16.000

-

 164

16.500

Poznań

  19.000

7/189 szt.

 19.000

-

 184

19.000

Olsztyn

  5.500

3/48 szt.

 5.500

11

 54

5.500

Rzeszów

3.500

2/30 szt.

 3.500

-

 39

4.000

Szczecin

0 

0

0

-

0

0

Warszawa

  10.000

3/97 szt.

10.000

-

 93

9.500

Wrocław

  7.000

4/81 szt.

 7.000

-

 67

7.000

Z. Góra

3.500 

3/76 szt.

 3.500

11

 60

6.000

Suma

134.000

56/1397 szt.

134.000

71

 1362

  140.000

               

* - Pula premii utworzona na podstawie średniej liczby koni premiowanych przez związek w ciągu dwóch ostatnich lat przemnożonej przez kwotę  102,79 zł (średnia kwota przypadająca na 1 konia).

** - suma średniej liczby koni ocenianych przez OZHK Kielce i OZHK Łódź (80 + 81)

 

W przypadku niewykorzystania pieniędzy, zostaną one przekazane tym OZHK/WZHK, które przekroczyły lub wykonały plan.

 

Premie za urodzenie źrebiąt od klaczy po ZT, próbach polowych oraz MPMK

 

W ramach funduszu hodowlanego PZHK w 2018 r. premiowane będą trzy najlepsze klacze w każdej polowej i stacjonarnej próbie wierzchowej i zaprzęgowej, pod warunkiem ukończenia próby z wynikiem min. bardzo dobrym oraz urodzenia źrebięcia w roku próby albo  urodzenia źrebięcia z pokrycia w roku próby lub w roku następnym.

Premie wypłacane będą w następującej wysokości:

I lokata                     600 zł

II lokata                    500 zł

III lokata                   400 zł

W ramach funduszu hodowlanego premiowane będą również klacze startujące w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (w dyscyplinie ujeżdżenia, skoków przez przeszkody, WKKW, powożenia zaprzęgami jednokonnymi), które uczestniczyły we wszystkich trzech próbach i zostały sklasyfikowane w wynikach końcowych MPMK. Warunkiem otrzymania premii jest urodzenie źrebięcia z pokrycia w roku Mistrzostw lub w roku następnym. Za każdą klacz, która spełni powyższe warunki właściciel otrzyma premię w wysokości 600 zł niezależnie od ostatecznie zajętego przez klacz miejsca.

W obu powyższych przypadkach premia może być wypłacona, jeśli urodzonemu źrebięciu został wydany dokument identyfikacyjny przez OZHK/WZHK. W przypadku pokrycia po zmianie właściciela klaczy, premię otrzymuje nowy właściciel. Z wnioskiem o wypłatę premii właściciel klaczy występuje do PZHK. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze z paszportami PZHK, wpisane do ksiąg stadnych prowadzonych przez PZHK i tylko członkom OZHK/ WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku.

 

 

Dofinansowanie Czempionatów Ogólnopolskich i Międzynarodowych

 

PZHK przewiduje kwotę do 12.000 zł dofinansowania do kosztów netto organizacji poszczególnych Czempionatów Ogólnopolskich (koszty sędziów - honoraria, noclegi, oraz koszty nagłośnienia, obsługi weterynaryjnej, medycznej, ubezpieczenia, przygotowania miejsca oceny, koszty nagród rzeczowych i finansowych – nie więcej niż 50% dofinansowania).

Aby OZHK/WZHK organizujący Czempionat Ogólnopolski otrzymał dofinansowanie z PZHK, spełnione muszą zostać wszystkie poniższe warunki:

1.      Zatwierdzenie lokalizacji czempionatu przez Zarząd PZHK,

2.      Nagłośnienie czempionatu w co najmniej jednej gazecie branżowej oprócz kwartalnika „Hodowca i Jeździec”,

3.      Zawarcie we wszystkich materiałach informacyjnych: logo akcji Teraz Polskie Konie, oznaczenia PZHK jako współorganizatora, oznaczenia kwartalnika „Hodowca i Jeździec” jako patrona medialnego (nie wyklucza się innych patronów),

4.      Ekspozycja banerów i innych dostarczonych materiałów reklamowych PZHK.

5.      Wprowadzenie kompletu wyników do bazy, a także przesłanie do PZHK oryginału protokołów oraz ich wersji elektronicznej w celu zamieszczenia na stronie internetowej.

PZHK przewiduje również dofinansowanie kosztów nagród podczas czempionatów koni sokólskich (Szepietowo) i sztumskich (Stare Pole) - po 1.500 zł, ogierów starszych ras zimnokrwistych (Kętrzyn) - 1.500 zł., klaczy starszych ras zimnokrwistych (Józefin) – 1.500 zł, a także młodzieżowego czempionatu koni huculskich (Klikowa) - 1.500 zł.

W zależności od liczby koni zgłoszonych na Międzynarodowy Czempionat koni ardeńskich w Szwecji przewiduje się dofinansowanie do kosztów transportu

 

 

Premie dla klaczy i ogierów, które zdały polową próbę dzielności

Pulę premii dzielimy na wszystkie premiowane przez OZHK konie wg stanu na 15 listopada br.

 

W związku z dofinansowaniem z funduszu hodowlanego PZHK wystaw źrebiąt, OZHK/WZHK w 2018 r. premiują w ramach własnych funduszy najlepsze konie w następujących próbach użytkowości:

1)      Klacze ras m, wlkp, sp – polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

2)      Klacze rasy śląskiej – polowa próba zaprzęgowa

3)      Klacze i ogiery rasy polski koń zimnokrwisty – polowa próba zaprzęgowa (ogiery – tylko zasadnicza)

4)      Klacze i ogiery rasy huculskiej – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

5)      Klacze i ogiery rasy konik polski – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

6)      Klacze i ogiery rasy kuc – zasadnicza polowa próba wierzchowa i zaprzęgowa

 

Minimalna liczba klaczy lub ogierów w próbie to 5 szt., z wyjątkiem koni huculskich, koników polskich i kuców, gdzie liczba ta dotyczy ogierów i klaczy razem.

Wysokość puli premiowej tworzy się według zasady: liczba koni startujących w próbie x 200 zł (np. przy 5 koniach biorących udział w próbie pula wynosi 1000  zł). Z tej puli musi być nagrodzonych min. 25% koni biorących udział w próbie (liczba koni zaokrąglana w górę). W przypadku nagradzania więcej niż 25% koni, min. 50% puli premiowej musi trafić do właścicieli 25 % najlepszych koni. Należy stosować gradację malejącą. Premie mogą być wypłacane wyłącznie za klacze i ogiery, które ukończyły próbę z wynikiem pozytywnym oraz posiadają paszporty PZHK i tylko członkom OZHK/WZHK, którzy opłacili bieżącą składkę członkowską i inne zobowiązania wobec związku. Konie, które zdały stacjonarną próbę dzielności, są wykluczone z możliwości otrzymania premii za zdaną polową próbę dzielności.

W przypadku wypłacenia premii wg ww. zasad, OZHK/WZHK otrzyma z PZHK dodatkowe wsparcie   na ocenę wartości użytkowej i administrowanie księgami hodowlanych wg następującego klucza:

1 zł wydany z funduszu OZHK/WZHK to dodatkowe 2 zł z PZHK na ocenę wartości użytkowej.

 

Pula premii OZHK
i dodatkowa pula PZHK na ocenę wartości użytkowej

wykorzystana w 2017 r.

 

OZHK/WZHK

Liczba koni w próbach

Kwota wypłaconych premii

Dodatkowa pula PZHK

Białystok

0

0

0

Bydgoszcz

0

 0

0

Malbork

  18

 3.600

7.200

Katowice

 10

 2.000

4.000

Kielce + Łódź

24

4.800

9.600

Kraków

 75

15.000

30.000

Lublin

 72

14.400

28.800

Olsztyn

26

5.200

10.400

Poznań

38

7.600

15.200

Rzeszów

64

 12.800

25.600

Szczecin

10

 1.000

2.000

Warszawa

13

 2.600

5.200

Wrocław

0

0

0

Z. Góra

 18

3.600

7.200

suma

368

72.600

145.200

 

PZHK przekazuje OZHK/WZHK dodatkowe dofinansowanie na pokrycie udokumentowanych kosztów oceny wartości użytkowej i administrowania księgami koni hodowlanych  (na podstawie faktury), po przedstawieniu i zatwierdzeniu uwiarygodnionej kopii protokółu oceny i dowodów przekazania nagród oraz wprowadzeniu wyników prób do bazy danych, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2018 r. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Nasi partnerzy