Międzynarodowy Czempionat HIF

 

 

Wszystkich ho­dow­ców, wła­ści­cieli oraz mi­ło­śni­ków koni rasy hu­cul­skiej za­pra­szamy do za­po­zna­nia się z propozycjami V Międzynarodowego Czempionatu Koni Rasy Huculskiej, który od­bę­dzie się w sło­wac­kiej Stadninie Narodowej Topolczanki w dniach 3-4 wrze­śnia 2016 r. (sobota-niedziela).

Właścicieli, któ­rzy są za­in­te­re­so­wani zgło­sze­niem koni do uczest­nic­twa w czem­pio­na­cie, pro­simy o prze­sła­nie wy­peł­nio­nego formularza zgłoszeniowego oraz do­dat­ko­wych informacji dla komentatora czem­pio­natu. Zgłoszenia na­leży kie­ro­wać na ad­res peckiel@pzhk.pl w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 29 lipca 2016 r. (pią­tek).

Nasi partnerzy