Spotkanie u Ministra

W dniu 24 stycz­nia 2018 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni - Prezes Paweł Mazurek, Przewodniczący Rady Hodowlanej prof. Zbigniew Jaworski i Dyrektor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniewem Babalskim oraz Podsekretarzem Stanu Ryszardem Zarudzkim.

W cza­sie spo­tka­nia z Wiceministrem Z. Babalskim przed­sta­wio­no uwa­gi PZHK do kolej­nej wer­sji „Narodowego Programu Hodowli Koni w Polsce”, któ­ry 5 lute­go br. ma być przed­mio­tem dys­ku­sji na spo­tka­niu Rady ds. Hodowli Koni przy Ministrze Rolnictwa. Przedstawiciele Związku przed­ło­ży­li rów­nież ramo­wy pro­jekt pro­gra­mu, któ­re­go celem mia­ło­by być opra­co­wa­nie kom­plek­so­wej stra­te­gii roz­wo­ju ryn­ku koń­skie­go w kra­ju.

Spotkanie z Wiceministrem R. Zarudzkim poświę­co­ne było przed­sta­wie­niu uwag PZHK do zało­żeń Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. opu­bli­ko­wa­nych w komu­ni­ka­cie Komisji Europejskiej z 29 listo­pa­da 2017 r. Głównym wnio­skiem Związku jest oczy­wi­ście obję­cie koni sys­te­mem płat­no­ści bez­po­śred­nich, o co wnio­sko­wa­li dele­ga­ci Walnego Zjazdu PZHK w 2016 r.

 

Dyskutowano rów­nież nt. moż­li­wo­ści zastę­po­wa­nia hodow­li świń na tere­nach obję­tych ASF hodow­lą koni. W poło­wie roku pla­no­wa­ne jest ogło­sze­nie przez ARiMR nabo­ru wnio­sków w ramach pro­gra­mu restruk­tu­ry­za­cji gospo­darstw na tych obsza­rach.

Nasi partnerzy