V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych - REGULAMIN

V Ogólnopolski Czempionat Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych w Kętrzynie - termin zgłaszania ogierów do dnia 22 sierpnia 2016 roku.

 

UWAGA!!

 

Zgłoszenia wraz z opłatą wpisową w wysokości 100 zł (akonto wynajęcia boksu w Stadzie) przyjmuje: WARMIŃSKO-MAZURSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW KONI w Olsztynie, numer konta: 23 2030 0045 1110 0000 0043 9780 do 22 sierpnia 2016 r.

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie, w sprawie katalogu - z Warmińsko Mazurskim Związkiem Hodowców Koni w Olsztynie.

 

 

 

 

REGULAMIN

V Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Koni

Ras Zimnokrwistych

                                                                         § 1

 Organizatorzy:

Stadnina Koni „Nowe Jankowice” - Stado Ogierów w Kętrzynie, Polski Związek Hodowców Koni, Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych, Okręgowe i Wojewódzkie Związki Hodowców Koni.

                                                        § 2

Data i miejsce

10 września 2016 r. - Stado Ogierów w Kętrzynie

                                                         § 3

Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Warmińsko Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Warmińsko Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2016 r.

§ 4

W czempionacie mogą brać udział Ogiery, które są wpisane do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty i Arden Polski. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30m×30m), w następujących klasach:

a)        ogiery 3 – 4 letnie rasy polski koń zimnokrwisty

b)        ogiery 5 letnie i starsze rasy polski koń zimnokrwisty

d)        ogiery 3 - 4 letnie rasy arden polski oraz importy

e)        ogiery 5 letnie i starsze rasy arden polski oraz importy

                                                              § 5

W klasach ogierów 3 – 4 letnich mogą startować  konie urodzone od 01.01.2012 r.  do 31.12.2013 r., w klasach ogierów 5 letnich i starszych konie urodzone od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. i starsze.

 

 

§ 6

Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 4 sztuk w każdej grupie z każdego Okręgowego i Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni.

Organizator ogranicza liczbę wszystkich koni maksymalnie do 40 sztuk.

Konie w ręku mogą maksymalnie prezentować 2 osoby/prowadzący+ pomocnik/. Prezentacja odbywa się w stępie oraz kłusie przez maksymalnie 2 okrążenia . W czasie prezentacji konia możliwa jest zmiana prowadzącego.

 

§ 7

1.         Oceny koni dokonuje komisja w składzie 3 osobowym + sędzia rezerwowy powołana przez Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie. Przy ocenie  komisja posługuje się kartami oceny, które wypełnia dla każdego zaprezentowanego konia. Ocena jest jedna wspólna z komentarzem dla każdego konia. Po wypełnieniu i podpisaniu kart oceny komisja sporządza na ich podstawie protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań. Karty oceny są załącznikiem do protokołu.

2.        Ocena koni:

o   ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni;

o   w ocenie indywidualnej komisja uwzględnia następujące cechy(co 0,5 pkt.) wg karty ocen:

§  typ rasowy i płciowy do 10 pkt.

§  pokrój(głowa, szyja, kłoda) do 10 pkt.

§  pokrój (nogi i kopyta) do 10 pkt.

§  stęp do 10 pkt.

§  Kłus do 10 pkt.

§  wrażenie ogólne od 0- 5 pkt., są to punkty ujemne odejmowane od całości/50-5/

W elemencie „wrażenie ogólne” będą brane pod uwagę:

a/ pielęgnacja (czystość sierści i ogona, stan grzywy, korekcja kopyt),

b/ kondycja ( otłuszczenie,  słaba kondycja, zarobaczenie),

c/ limfatyczność (opoje, wypryski, suchość stawów),nakostniaki

d/przygotowanie konia do prezentacji w ręku, współpraca konia z prezenterem

Skala ocen:

za typ, pokrój (głowa, szyja, kłoda), pokrój (nogi, kopyta), stęp, kłus.

10 pkt. – doskonała

5 pkt. - mierna

9 pkt. - bardzo dobra

4 pkt. - niedostateczna

8 pkt. – dobra

3 pkt. - prawie zła

7 pkt. – zadawalająca

2 pkt. - zła

6 pkt. – dostateczna

1         pkt. - bardzo zła

 

 

Punkty ujemne za wrażenie ogólne:

 

4-5 pkt. ocena niedostateczna

2-3 pkt. ocena zadawalająca

0-1 pkt. ocena dobra

 

Komisja wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy pod warunkiem oceny co najmniej 5 koni w klasie. W przypadku mniejszej liczby koni, ale nie mniejszej niż 3, Komisja wybiera tylko czempiona klasy. W poszczególnych klasach czempiona i/lub wiceczempiona wybiera się spośród trzech najwyżej ocenionych koni oceniając je powtórnie, grupowo. Komisja może wybrać czempionem i/lub wiceczempionem konia z niższą oceną indywidualną, biorąc  pod uwagę przede wszystkim typ i budowę kłody, przy czym różnica nie może być większa niż jeden punkt od najwyżej ocenionego konia w ocenie indywidualnej.

 

§ 8

Ponadto wyłonione zostaną czempiony hodowlane na podstawie dokumentacji hodowlanej będącej w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Jednym  z czempionów hodowlanych będzie ogier,  po którym jest najwięcej potomstwa wpisanego do ksiąg, drugim ogier, którego potomstwo posiada najwyższa średnią bonitację (na podstawie minimum pięciu sztuk potomstwa) .

§ 9

W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się taka sama, o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”. Komisja może również przyznać dwa równorzędne miejsca.

§ 10

Komisja wybiera Czempiona każdej klasy, I Wice Czempiona każdej klasy, II Wice Czempiona każdej klasy.

 

 

§ 11

Dla tak wybranych 3 najlepszych Ogierów w każdej klasie organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.

§ 13

Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją  o

aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

§ 14

Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane (czyste, wyczesane) oraz

prawidłowo okiełznane (wędzidło gładkie, jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2

kółka, wodze skórzane lub rzemienne).

 

§ 15

Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni

oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.

 

§ 16

                        Właściciel lub prezenter są zobowiązani do zachowania się zgodnie z dobrymi obyczajami oraz zachowania pełnego szacunku dla Organizatora Czempionatu i Komisji Oceniającej. W razie niewłaściwego postępowania Komisja Oceny ma prawo wykluczyć takie osoby z Czempionatu.

 

 

Pliki do pobrania :

REGULAMIN_Czemp_Og_2016

Nasi partnerzy