Zapraszamy na skokowe MPMK, Drzonków 2016

 

 

Przypominamy, że pod­czas te­go­rocz­nych sko­ko­wych MPMK (19-21.08.), po­dob­nie jak w  roku ubie­głym, bę­dzie się dużo działo. Oprócz sa­mych MPMK zo­sta­nie ro­ze­grany Ogólnopolski Czempionat Porównawczy w sko­kach lu­zem koni ras: sp, wlkp i m (19-20.08.). Ponadto za­pra­szamy  ogiery star­sze do wzię­cia udziału w Grand Prix Ogierów pod pa­tro­na­tem PZHK w któ­rym mogą star­to­wać za­równo ogiery 8-letnie i star­sze uznane, jak i te nie­po­sia­da­jące jesz­cze li­cen­cji.

Nasi partnerzy