RODO

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku

ul. M. Curie - Skłodowskiej 3, 15-094 Białystok

adres E-mail: wzhk@interia.pl

dalej również jako „Administrator” lub „WZHK w Białymstoku”

 

2.       Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych:

 

Pani / Pana dane są przetwarzane w następujących celach:

 

  1. Wypełniania zadań statutowych Administratora,  tj. ochrony praw i interesów hodowców koni, w szczególności organizowanie grup i producentów koni, reprezentowanie interesów hodowców koni, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. Przyjmowania w poczet nowych członków WZKH w Białymstoku oraz związanych z członkostwem w WZKH w Białymstoku oraz pełnionymi w nim funkcjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO);
  3. Zawierania i realizacji umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w szczególności umów zawieranych na zlecenie PZHK[1] w sprawie oceny wartości użytkowej i wpisu do ksiąg koni, oraz wypełniania postanowień umów zawartych z PZHK  na realizowanie przez WZHK w Białymstoku spraw związanych z identyfikacją koniowatych oraz wydawaniem paszportów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
  4. Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w zakresie realizowania celów archiwizacyjnych, statystycznych, a także z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);
  6. Promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora, publicystycznych, edukacyjnych, naukowych itp. (w zakresie określonym w treści wyrażonej przez Pana / Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

3.       Kto może być odbiorcą Pana/Pani danych osobowych?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a.       podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, informatyczną, techniczną, (obsługa informatyczna, serwis sprzętu, niszczenie dokumentów), z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy (tzw. podmioty przetwarzające).

b.       Podmioty powiązane / współpracujące  z WZHK w Białymstoku – chodzi głównie o PZHK.

 

4.       Przekazywanie danych osobowych poza EOG

 

Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

5.       Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane osobowe?

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, tj. w szczególności:

a.         W zakresie realizacji zawartych umów – przez czas ich obowiązywania, a także   po zakończeniu ich realizacji do czasu przedawnienia się ewentualnych roszczeń;

b.         W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, w tym w szczególności obowiązków podatkowych – do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;

c.         W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie Pani/Pana zgody – do czasu cofnięcia tej zgody;

d.         W zakresie przetwarzania realizowanego na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora – do momentu ich zrealizowania lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania tych danych;

e.         W celu tzw. rozliczalności, tj. wykazania przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – przez okres, w którym istnieje obowiązek zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla wykazania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

6.       Jakie prawa przysługują Panu / Pani w związku z ochroną danych?

 

Przysługuje Pani / Panu prawo:

a.       dostępu do Pani / Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (otrzymania ich kopii), jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa (m.in. z RODO),

b.       wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

c.       w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody – ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

 

7.       Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie określonych danych osobowych może być  obowiązkowe, gdy tak stanowi przepis prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, ale może być konieczne aby Administrator mógł prawidłowo realizować swoje zadania. Brak podania danych może skutkować np. brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku, przyjęcia w poczet członków.

 

8.       Profilowanie

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Nasi partnerzy