Przepisy prawa

Identyfikacja

Ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Jednolity tekst ustawy wraz ze zmia­nami z dnia 11 marca 2016 r.
Dz.U. 2004 Nr 91 Poz. 872

Metody identyfikacji koniowatych – Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2016
Rozporządzenie wy­ko­naw­cze Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lu­tego 2015 r. do­ty­czące me­tod iden­ty­fi­ka­cji ko­nio­wa­tych.

Opłaty za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2016 r. zmie­nia­jące roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie opłat za czyn­no­ści zwią­zane z iden­ty­fi­ka­cją i re­je­stra­cją ko­nio­wa­tego, wy­da­niem i do­rę­cze­niem pasz­portu ko­nio­wa­tego lub jego du­pli­katu oraz z wy­da­wa­niem i do­rę­cza­niem pasz­por­tów by­dła lub ich du­pli­ka­tów.

Rozporządzenie w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w spra­wie wy­ko­ny­wa­nia nad­zoru w za­kre­sie iden­ty­fi­ka­cji i re­je­stra­cji zwie­rząt, współ­pracy or­ga­nów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych re­je­stry ko­nio­wa­tych, a także do­ko­ny­wa­nia zmian w re­je­strze zwie­rząt go­spo­dar­skich ozna­ko­wa­nych, re­je­strach ko­nio­wa­tych i cen­tral­nej ba­zie da­nych ko­nio­wa­tych.
Dz.U. 2014 Poz. 1612 z dnia 17 wrze­śnia 2014 r.

Hodowla

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
Jednolity tekst ustawy, wraz ze zmia­nami z dnia 5 li­sto­pada 2009 r.
Dz.U. 2007 Nr 133 Poz. 92

Materiał biologiczny
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 li­sto­pada 2009 r. w spra­wie ma­te­riału bio­lo­gicz­nego wy­ko­rzy­sty­wa­nego w roz­ro­dzie zwie­rząt go­spo­dar­skich.
Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grud­nia 2009 r.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­nych dla pro­wa­dze­nia punktu ko­pu­la­cyj­nego.
Dz.U. 2004 Nr 156 Poz. 1638 z dnia 8 lipca 2004 r.

Maksymalne wysokości opłat pobierane za dokonanie wpisu do księgi hodowlanej i rejestru
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grud­nia 2007 r. w spra­wie mak­sy­mal­nej wy­so­ko­ści opłat po­bie­ra­nych za do­ko­na­nie wpisu do księgi ho­dow­la­nej i re­je­stru, wy­da­nie za­świad­cze­nia po­twier­dza­ją­cego do­ko­na­nie wpisu do księgi ho­dow­la­nej lub re­je­stru oraz wy­da­nie świa­dec­twa po­twier­dza­ją­cego po­cho­dze­nie zwie­rząt ho­dow­la­nych i ma­te­riału bio­lo­gicz­nego bę­dą­cego przed­mio­tem han­dlu.
Dz.U. 2007 Nr 250 Poz. 1876 z dnia 31 grud­nia 2007 r.

Handel

Fragment Kodeksu Cywilnego dotyczący przepisów regulujących Sprzedaż, obo­wią­zu­jące od 24 grud­nia 2014 r.

Obrót i handel końmi w świetle nowych przepisów
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej po­cią­gnęło za sobą ko­niecz­ność do­sto­so­wa­nia wielu prze­pi­sów…

Warunki weterynaryjne

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie i przemieszczaniu koniowatych
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwiet­nia 2004 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wy­ma­gań we­te­ry­na­ryj­nych przy przy­wo­zie i prze­miesz­cza­niu ko­nio­wa­tych.
Dz.U. 2004 Nr 100 Poz. 1020 z dnia 28 kwiet­nia 2004 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych, jakie muszą spełniać gospodarstwa (…)
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 wrze­śnia 2003 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych wa­run­ków we­te­ry­na­ryj­nych, ja­kie mu­szą speł­niać go­spo­dar­stwa w przy­padku, gdy zwie­rzęta lub środki spo­żyw­cze po­cho­dze­nia zwie­rzę­cego po­cho­dzące z tych go­spo­darstw są wpro­wa­dzane na ry­nek.
Dz.U. 2003 Nr 168 Poz. 1643 z dnia 18 wrze­śnia 2003 r.

Różne

Kwalifikacje kierowców transportujących zwierzęta oraz Zmiana do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 sierp­nia 2004 r. w spra­wie wa­run­ków i trybu po­twier­dza­nia kwa­li­fi­ka­cji kie­row­ców i kon­wo­jen­tów za­trud­nio­nych przy trans­por­cie zwie­rząt.

Praktyczne wska­zówki dla rol­ni­ków w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Nasi partnerzy